മിന്നാമിനുങ്ങ്‌  ( Glowworm)

സ്വപ്നങ്ങളെ വേട്ടയാടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ

നിന്റെ ഓർമ്മക്കായ് ...എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്ന എന്റെ മിന്നാാാ മിനുങ്ങിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ...

Saturday, 19 November 2016

എന്റെ കുമ്മാട്ടിക്ക്

ഒരു മഴയത്ത് ഒരു ഇറയത്ത് കൂട്ടിമുട്ടി
 തെല്ലും നേരംകൊണ്ടടുത്തറിഞ്ഞു
മഴയെ അറിയാതെ കിന്നരിച്ചു
മഴതോർന്നപ്പോൾ ദിക്കകന്നു
എന്തെന്നില്ലാത്തൊരാത്മബന്ധം
മസ്സിൽ മായാതെ നിൻമുഖമിപ്പോഴും
എനുന്നു ള്ളിൽ വിങ്ങലായി അലയടിച്ചു
 നിന്നിലെ പുഞ്ചിരിയെൻ മനം കവർന്നു
നിൻ പേരറിയില്ല ദിക്കറിയില്ല
എൻ മനസ്സിലടിഞ്ഞു നിൻ മന്ദഹാസം
ആരുനീയെന്ന്  ചൊല്ലുനീ
യെന്നെ  ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാൻ
വന്ന  കുമ്മാട്ടിയോ
നീ അകന്നുപോയെന്ന്അറിവിലും
മെവിടെയോ ഉള്ളിലൊരു കനൽ വെളിച്ചം


             **************************